ණය අයකරගැනිම් හා විමර්ශන නිලධාරි

Posted by SPA Business Synergies VERIFIED 1 Dec 10:16 amNawala, Colombo

ලංකාවේ ප්‍රමුඛපෙලේ ආයතනයකට පහත සඳහන් අවම සුදුසුකම් සපුරා ඇති කාර්යශුර , අවු 18 ඉහළ
ස්ත්රි /පුරුෂයන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

# තනතුර : ණය අයකරගැනිම් හා විමර්ශන නිලධාරි
==================================

# සුදුසුකම් :

 අ.පො.ස සා/පෙළ
 වලංගු යතුරුපැදි බලපත්‍රයක් (පුරුෂ)
 චතුර ලෙස සිංහල බස හැසිරවිම හා මුලික ඉංග්‍රිසි භාෂා දැනුම
 දෙමළ බස කතාකිරිම මුලික පරිඝණක දැනුම අමතර සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ

# ප්‍රතිලාභ

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777587025

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads