ණය අයකරගැනිම් නිලධාරි

Posted by SPA Business Synergies VERIFIED21 Dec 4:52 pmNawala, Colombo

ලංකාවේ ප්‍රමුඛපෙලේ ආයතනයකට පහත සඳහන් අවම සුදුසුකම් සපුරා ඇති කාර්යශුර , අවු 18 ඉහළ
පුරුෂයන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.

# තනතුර : ණය අයකරගැනිම් නිලධාරි
=========================

# සුදුසුකම් :

 අ.පො.ස සා/පෙළ
 වලංගු යතුරුපැදි බලපත්‍රයක්
 චතුර ලෙස සිංහල බස හැසිරවිම හා මුලික ඉංග්‍රිසි භාෂා දැනුම
 දෙමළ බස කතාකිරිම මුලික පරිඝණක දැනුම අමතර සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ

# ප්‍රතිලාභ

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Company website:
sparecservices.com
Report this ad

Apply for this job

Call SPA Business Synergies to apply

0772990610

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads