නිවසක් විකිණිමට ඇත.

For sale by vimukthi madushan 7 Sep 10:11 pmPanadura, Kalutara

Rs 9,500,000

මෙම නිවස විකිණීමට ඇත. ඉතා මනරම් ප්‍රෙද්ශයක පිහිටා ඇත. පානදු නගරයට විනාඩි 5 දුර. ප්‍රසිද්ධ පාසල් වන පානදුර රාජකීය ළ සුමංගල පිරිමි / ගැහැණු විදුහල් වලටත් ඉතා සමීප ලෙස පිහිටා ඇත. කර්මාන්ත පුරයට මීටර 100 යි. මිල ගණන් කතා කරගන්න පුළුවන්. ඉක්මනින්ම විකිණේ.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
මොරවින්න
Beds:
4
Baths:
2
House size:
1.0 sqft
Land size:
12.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0715295210
  • 0382237071

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad