නිවසක් සහිත ඉඩමක්, නිලාවේලි

For sale by N. Lands MEMBER21 Sep 8:00 pmTrincomalee, Trincomalee

Rs 12,000,000

Negotiable


නිලාවේලි උප්පුවේලි මාර්ගයට මුහුණලා පර්චස් 42 ක නිවසක් සහිත ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.ජල,විදුලි පහසුකම් ඇත...මිල ගණන් සාකච්චා කරගත හැක..


Address:
නිලාවේලි
Beds:
3
Baths:
1
House size:
250.0 sqft
Land size:
42.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0770498669

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
N. Lands

Property Services


Share this ad