නිවසක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි ගාල්ල

Wanted by sepalika20 Sep 6:49 pmGalle, Galle


ගාල්ල නගරයේ පිලාන.පැදින්නොරුව .මැලෑගොඩ.කළහෙ.වංචාවල.කදුරුදුව අවටින් ලක්ෂ 20-25 ක් වැනි මුදලකට නිවසක් මිලදී ගැනීමට සොයයි. අමතන්න

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0753970061

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad