නිවසක් මිලදී ගැනීමට අකුරැස්ස

Wanted by Rathnayake24 Sep 9:21 amAkuressa, Matara


දෙනියාය මොරවක පිටබැද්දර අකුරැස්ස හරහා මාතර ප්‍රධාන මාර්ගයේ කි.මී. 5ක් අතුලත හෝ හක්මන - මාතර ප්‍රධාන මාර්ගයේ කි.මී. 5ක් අතුලත පිහිටා ඇති පදිංචියට සුදුසු ලක්ෂ 18 ට අඩු නිවසක් අවශ්‍ය කර ඇත. බ්‍රෝකර්වරුන් අනවශ්‍යි.


Report this ad

Contact

  • 0711193887

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads