නිවසක් මිලදී ගැනීම සදහා අවශ්‍යයි

Wanted by ගීතානි29 Sep 4:06 pmMoratuwa, Colombo


මොරටුව අවටින් විශේෂයි ලක්ෂ 30 කට පමණ.කොළඔ අවටින් සොයනු ලැබේ.


Report this ad

Contact

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad