නිවාස වයරින්

For sale by chithal nilanka 6 Oct 8:59 amJa-Ela, Gampaha

Rs 700

Negotiable


සියළුම නිවාස වයරින් කිරීම, ඇතුළු සියළුම නඩත්තු වැඩ සදහා විමසන්න.


Service type:
Electronics / Engineering
Report this ad

Contact

  • 0770082455

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad