නිවාස සැලසුම් ඇඳීම HOUSE PLANING

For sale by Lal Cads. MEMBER23 Nov 8:04 amJa-Ela, Gampaha


නිවාස සැලසුම් ඇඳීම
ඔබේ සොඳුරු සිහිනය සැබෑ කරමින් ඔබට ගැලපෙන නිවසක්
➨ ඔබගේ අවශ්යෑතාවය පරිදි නගර සභා සහ ප්රාuදේශීය සභා අනුමැතිය
සඳහා නිවාස සහා ගොඩනැගිලි සැළසුම් පිළියෙළ කිරීම .
➨ බැංකු ණය සඳහා ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම .
➨ දැනට තිබෙන නිවස නවීකරණය කිරීමට .
➨ දැනට තිබෙන තනිමහල් නිවස දෙමහල් නිවසක්‌ ලෙස වෙනස් කරගැනීමට .
➨ නිවාස ඉදීකරදීම.
ඉතා සහනදායි අය කිරීම්. කඩිනම් සේව‍ය.
20 වසරක සේවා පළපුරුද්ද. පමා නොවන්න අදම අප අමතන්න.
"ලාල් කැඩ්ස්"
නිවාස සහ ගොඩනැගිළි සැළසුම්කරුවෝ
145, ශාන්ත ක්ෂේවියර් පාර , හෙට්ටිගම , ජා -ඇළ .
විදේශගතව සිටින ඔබ සඳහා නිවාස සැළසුම්
දැන් විදේශගතව සිටින ඔබ වෙනුවෙන් ඔබගේ සිහින නිවහන සැලසුම් කරගැනීම සඳහා ශ්රීට ලංකාවට නොපැමිණ අන්තර්ජාලය මගින් පහසුවෙන් එය ඉටුකර ගැනීමට අප ආයතනය කටයුතු සලසා ඇත. විදේශගතව සිටින විටම තම නව නිවස පහසුවෙන් තමාගේ අභිමතය පරිදි සැලසුම් කර ගොඩනගාගත් වාසනාවන්තයන් අතරට ඔබත් එකතු වන්න.
මේ සඳහා ස්කයිප් තාක්ශණය (Skype Software) උපයෝගීකරගෙන ඔබගේ නිවාස සැළසුම ඔබ ළඟ සිටින්නාක් මෙන් පරිගණක තිරය මත දර්ශණය කර ඔබගේ සහභාගිකත්ත්වය සමග සැළසුම් නිමකර එහි අවසන්ඉදිරිපස සහ පැති පෙනුම බලාගත හැකිය.
එසේම විද්යුත් තැපෑල (E. Mail) මගින් ඔබගේ නිවාස සැළසුම පියවරෙන් පියවර සැලසුම් කෙරෙන ආකාරය බලා ගැනීමට එහි පිටපත් ගෙන්වා ගත හැකිය.
---- පමා නොවන්න අදම අප අමතන්න ----
LAL CADS is one of the most experienced home designers in the field. We undertake your dream home to designing and constructing. We can design your home according to your desire.
* Preparation of house plans for Urban Council approval as per your requirement.
* Free Lance Auto CAD Draughtsman.
* 10 Rs. per Sq. feet. (rate subject to be reduced as per amount of Sq. feet.)


Service type:
General
Report this ad

Contact

  • 0112243044
  • 0716296440

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Lal Cads.

Design your Dream Home


Share this ad