නිෂ්පාදන තත්වපාලක නිළධාරි

Posted by SellFast |Kandy | Golden Sky Advertising MEMBER11 Oct 5:02 pmKandy, Kandy

# තනතුර - නිෂ්පාදන තත්වපාලක නිළධාරි
=============================

පිලිගත් වුත්තිමය පුහුණුව හා නුපුහුණු වක් සමගින් අභිමානවත් වුත්තියකට පිවිසිමට දුර්ලභ අවස්ථාවක්. අද පවතින තරගකාරි ලොවෙි අපේ රටෙි ප්‍රමුඛත්වයක සිටින්නේ ඇගඑර්‍මි ක්ෂේත්‍රයයි.එහි ප්‍රධානතම අංශයේ තනතුරැ තත්වපාලන නිළධාරි.

බලපෛාරත්තුව ඹබටත් තිබෙීද අප ආයතනයට පැමිණ එම අනගි අවස්ථාවෙි පලනෙලා ගන්න. වර්තමාන ක්ෂේත්‍රෙය් ඉහල වැටුප් තලයක නිලධාරියකුවිම. නිෂ්පාදන සුපරික්ෂක තත්වපාලක නිළධාරියෙක් ලෙස ලෙස විදේශ රැකියාවකට යොමුවන්නෙ නමි ලක්ෂ 1 1/2 වැටුප්ද මබට හිමි විම.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

චාන්ස් ලංකා ගාමන්ට් මහනුවර


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0715368396

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
SellFast |Kandy | Golden Sky Advertising

Authorized ikman.lk agent in Kandy


Share this ad