නිෂ්පාදන සහකරුවන් (පිරිමි)

Posted by ඒ.පී.ලංකා පුද්ගලික සමාගම17 Oct 10:17 amHomagama, Colombo

# තනතුර- නිෂ්පාදන සහකරුවන් (පිරිමි)
============================

හෝමාගම ප්‍රදේශයේ ප්‍රමුඛ පේලේ ඉංජිනේරු කර්මාන්ත ආයතනයක් වන අප ආයතනයේ,කර්මාන්ත ශාලාව සදහා,පිරිමි සේවක නිෂ්පාදන සහකරුවන් ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යව ඇත.

# සුදුසුකම් -

🔵 පුහුණු/අර්ධ පුහුණු /නුපුහුණු
🔵 වයස් අවුරුදු 35ට අඩු ,

# ප්‍රතිලාභ -

🔵 විදේශ රැකියාවකට පවා අවශ්‍යය කාර්මික දැනුම ලබා ගැනීමට හැකි රැකියාවක් ,
🔵 ඉහල වැටුප්+අතිකාල දිමනා+වෙනත් දිමනා .
🔵 දුර පලාත් වල අය සදහා නේවාසිකාගාර පහසුකම් ඇත.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය -

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.

ඒ.පී . ලංකා පුද්ගලික සමාගම
ඩිලන්ති සමරරත්න ( මානව සම්පත් කළමනාකාරිණී )
නො.416,ලේලන්ඩ් පාර,
පානාගොඩ,හෝමාගම .


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.aplanka.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads