නිෂ්පාදන අත්උදව්කරු (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Mind's Asia Pro (Pvt) Ltd MEMBER 1 Nov 11:51 amNawala, Colombo

# තනතුර : නිෂ්පාදන අත් උදව්කරුවන් සදහා රැකියා
========

මයින්ඩ්ස් ඒසියා සමාගම ගොඩනැගිලි අලංකාර ක්‍ෂේත්‍රයට අදාල නිෂ්පාදන අංශයට
සේවක සේවිකාවන් බඳවා ගැනේ.

# සුදුසුකම් :

~ වයස 18-35 අතර කාන්තාවන්ට සහ පිරිමින්ට අයදුම් කළහැක

# ප්‍රතිලාභ :

## වැටුප් සහිතව නැවතීමේ පහසුකම්ද කෑම බීම සහ වෛද්‍ය පහසුකම්ද
සමාගමෙන් ලබාදෙනු ඇත.
## 35,000 නොඅඩු අදායමක් ඉස්තිරව ඔබට හිමිවනු ඇත.
[ වැටුප් පළපුරුද්ද මත තීරණය වේ. ]

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

මයින්ඩ්ස් ඒසියා පුද්ගලික සමාගම
132/A 1/2, නාරාහේන්පිට පාර,
නාවල.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad