නිල් මැණික රිදි මූදු

For sale by The Designers Gem and Jewellery MEMBER24 Aug 2:10 pmKandy, Kandy

Rs 5,500

Negotiable


Natural Blue Sapphire ( නිල් මැණික් ) Gemstone
Gents Silver Ring
More Designs Available
800 meters from Kandy Police Station
Licenced By the Gem & Jewellery Authority
ඔබේ අපල සදහා අවශ්ය ඔනැම වර්ගයේ ස්වාබාවික මැණික් ලාබාගැනිම සදහා විමසන්න
ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය බලයලත්
The Designers Gem & Jewellery
97a Anniwatte Road Bahirawekande Kandy
Island wide Delivery can be arranged via courier

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0772261447

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
The Designers Gem and Jewellery

Best Gem & Jewellery Shop in Kandy


Share this ad

More ads from The Designers Gem and Jewellery