නිල් මැණික් රිදි මූදු Blue Sapphire Ring

For sale by The Designers Gem and Jewellery MEMBER 3 Jan 9:43 amKandy, Kandy

Rs 5,500

Negotiable


Natural blue sapphire ( නිල් මැණික් ) Gemstones
Silver ( රිදි ) Gents Ring
More Designs Available

ඔබේ අපල සදහා අවශ්ය ඔනැම වර්ගයේ ස්වාබාවික මැණික් ලාබාගැනිම සදහා විමසන්න

Island wide Door Step Delivery ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට කූරියර් සේවය මගින් බෙදාහැරීම සිදු කරයි

Licenced By the Gem & Jewellery Authority
ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය බලයලත්
The Designers Gem & Jewellery
97a Anniwatte Road Bahirawekande Kandy
600 meters from Puspadana Girls College
Call us ....what'sapp/Viber/Imo

OPEN 7 DAYS A WEEK
Find us on Facebook - https://www.facebook.com/TheDesignersGemandJewellery/


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0772261447

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
The Designers Gem and Jewellery

Best Gem & Jewellery Shop in Kandy


Share this ad

More ads from The Designers Gem and Jewellery