නේවාසික කාමරයක් අවශ්යයි රාජගිරිය

Wanted by Speed Brands (Pvt) Ltd VERIFIED22 Nov 9:41 amColombo 5, Colombo


බන්ඩරනයකපුර රාජගිරිය අවටින් රියදුරු මහතෙකුට නේවාසික කාමරයක් අවශ්යයි


Report this ad

Contact

  • 0778111432

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad