නඩත්තු නිළධාරි

Posted by Careers MEMBER18 Nov 11:44 amColombo 2, Colombo

# තනතුර - නඩත්තු නිළධාරි
===================

# රැකියා කාර්ය භාරය -

· පූර්ණ සුදුසුකම් ලත් කාර්මික ශිල්පීන්ගේ සේවය අවශ්‍ය නොවන සාමාන්‍ය අධීක්ෂණ වැඩ, නඩත්තු කටයුතු සහ අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කිරීම
· අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී අලුත්වැඩියාවන් සිදුකරන ඉංජිනේරුවන් සහ කාර්මික ශිල්පීන්ට සහය වීම
· අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී සුළු පරිමාණයේ අලංකරණ කටයුතු සහ සාමාන්‍ය කම්කරු සේවාවන් ලබාදීම
· උපකරණ, උපාංග සහ ගොඩනැගිලි සම්බන්ධ ගැටලු ඉක්මනින් වාර්තා කිරීම
· පින්තාරු සහ සැරසිලි, ඔප දැමීම, වඩුවැඩ, බඩු එහාමෙහා ගෙනයාම, පොළොවේ සහ වහලයේ නඩත්තු කටයුතු ආදිය සිදුකිරීම
· ලබාදී ඇති උපදෙස් වලට අනුව, නිසි ක්‍රමවේද භාවිතා කරමින්, අදාළ ලිපිලේඛන කටයුතු සම්පූර්ණ කරමින් අදාළ වැඩකටයුතු නිවැරදිව සිදුකිරීම
· ඔබගේ ආරක්ෂාව මෙන්ම කාර්ය මණ්ඩලයේ, පාරිභෝගිකයන්ගේ හා අමුත්තන්ගේද ආරක්ෂාව තහවුරු වන පරිදි වැඩ කිරීම

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය -

අයදුම් කරන තනතුර ඊමේල් ලිපියේ විෂය සඳහන් කරන කොටසේ සඳහන් කර ඔබගේ අයදුම්පත් ikman.lk හරහා දින 14 ක් ඇතුළත යොමුකරන්න.

නැතිනම් සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා පස්වරු 2.00 සිට පස්වරු 4.00 දක්වා කාලය තුළ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා අංක 525, යුනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02 යන ස්ථානයේ පිහිටි අපගේ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත පැමිණෙන්න.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Company website:
ikman.lk/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Careers

The Best Place to Work


Share this ad

More ads from Careers