නාට්‍ය පුසංග සදහා FM Mic සැපයීම

For sale by Cine Media Homagama MEMBER14 Nov 4:12 pmHomagama, Colombo

Rs 5,000

Negotiable


නාට්‍ය සංදර්ෂණ විවිධ පුසංග සදහා FM Mic සැපයීම
Clip on Mic
Head Mics
Rent With Sound System
විස්තර සදහා අමතන්න


Service type:
Music / Event
Report this ad

Contact

  • 0717424410
  • 0774313836

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Cine Media Homagama

Photography, Video, Music Band & Sounds


Share this ad