මූල්‍ය සැලසුම් ශිල්පි

Posted by Sellfast | Easy eAdz | Ambalangoda MEMBER11 Nov 12:09 pmAmbalangoda, Galle

දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම සමූහ ව්‍යාපාරයක් වන ජෝන් කීල්ස් සමූහයට අයත් මූල්‍ය සමාගමක අම්බලන්ගොඩ ශාඛාවේ, රැකියා අවස්ථා සඳහා බලපිටිය, අම්බලන්ගොඩ, කරන්දෙණිය හා හික්කඩුව යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස බල ප්‍රදේශයට අයත් පහත සඳහන් සුදුසු කම් ඇති අයවලුන්ගෙන් අයදුම් පත් කැඳවනු ලැබේ.

# තනතුර - මූල්‍ය සැලසුම් ශිල්පි
======================

# සුදුසුකම් -

අ පො ස (සා/පෙළ) ගණිතය ඇතුලුව විෂයන් හයක් සම්මාන තුනක් සහිතව සමත් වී තිබිය යුතුය.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

වැඩි විස්තර හා සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0776653956

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sellfast | Easy eAdz | Ambalangoda

Authorized ikman.lk agent in Ambalangoda


Share this ad