මුදල් එකතු කිරීමේ නිලධාරීන්

Posted by දිල්ෂාන් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් 2 Nov 2:19 pmKandana, Gampaha

# තනතුර - මුදල් එකතු කිරීමේ නිලධාරීන්
============================

කදාන පිහිටි දිල්ෂාන් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් පුද්ගලික ආයතනයට මුදල් එකතු කිරීමේ නිලධාරීන් සදහා ඇබෑර්තු ඇත.

# ප්‍රතිලාභ :

🔵 මූලික වැටුප-රු.22,500.00
🔵 දීමනා - (ඉලක්කය මත තීරණය වේ.)
🔵 යතුරු පැදියක් හා සිම් කාඩ් පතක් ලබාදෙනු ලැබේ.
🔵 තමන්ගේ පෞද්ගලික කටයුතු සදහාද යතුරු පැදිය සහ සිම් කාඩ් පත භාවිතා කල හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

දිල්ෂාන් ට්‍රේඩ් සෙන්ටර් පුද්ගලික සමාගම,
නො.252/A , කොළඹ පාර,
නාගොඩ , කදාන.


Salary:
Rs 22,500 per month (Negotiable)
Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777757031

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad