මුදල් අයකරගැනීමේ නිලධාරී

Posted by Buhuman Enterprises 4 Nov 11:29 amRambukkana, Kegalle

# රැකියා තනතුර- මුදල් අයකරගැනීමේ නිලධාරී
===============================

අප ආයතනයෙහි මුදල් අයකර ගැනීමේ නිලධාරී තනතුර සඳහා ඇබැර්තු ඇත.

# සුදුසුකම්-

-සා.පෙළ. ගණිතය සමත්
-යතුරු පැදි පැදවීමේ වලංගු බලපත්‍රය
-යතුරු පැදි හිමි අයවලුන් විශේෂ වේ
-කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය තුල පදිංචි කරුවන් සඳහා විශේෂ අවදානයක් යොමු කරනු ලැබේ.
-මූලික වැටුප 15,000/-
-කොමිස් හා ප්‍රවාහන දීමනා වැටුපට අමතරව හිමිවේ.
-වහාම බඳවා ගැනේ.
-සති අන්ත ඉරිදා දිනවල සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැවැත්වේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Salary:
Rs 15,000 per month
Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0776797923

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad