මුදල් අයකැමි(පිරිමි/කාන්තා)

Posted by ASG Paints & Hardware VERIFIED14 Oct 11:28 amKiribathgoda, Gampaha

# තනතුර - අයකැමිවරුන්/වරියන්
=======================

අප වෙළඳසැලට සාමාන්ය පරිගණක දැනුම ඇති අයකැමිවරුන්/වරියන් උවමනායි . නවාතැන් පහසුකම් , නොමිලේ , වැටුප රුපියල් 25,000.00 දක්ෂතාවය අනුව වැටුප් වැඩි කෙරේ.

We are hiring females for 'Cashier' position to our kaleniya branch.

# HOW TO APPLY :

Hurry call us within 14 days.


Salary:
Rs 25,000 per month
Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Company website:
walldecalssrilanka.weebly.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0766748648

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad