මුදල් අයකැමි (කාන්තා / පිරිමි)

Posted by Sell Fast | R.N.M.Advertising MEMBER26 Oct 1:01 pmColombo 10, Colombo

# තනතුර - මුදල් අයකැමි
=================

අ.පො.ස සාමාන්යම පෙළ සමත් මුදල් අයකැමි තනතුර සදහා බදවා ගනු ලැබේ.

පුහුණුවීම් කාලය තුල වේතනය රු.18000/-කි. පුහුණුවීමෙන් පසු මාස 3කින් සෑහීමකට පත් වුවහොත් රු.20000/-ක් දක්වා වේතනය වැඩි වේ.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

සියලුම සහතිකපක් සමග පහත ලිපිනයට පැමිණෙන්න

KUSUMSIRI MOTOR TRADERS
NO 279
PANCHIKAWATTA ROAD,
COLOMBO 10


Salary:
Rs 18,000 per month
Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0771966170

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | R.N.M.Advertising

Authorized ikman.lk agent in Makola


Share this ad