මුදල් අයකැමි (ගැහැණු)

Posted by Sell Fast | R.N.M.Advertising MEMBER14 Oct 9:38 amColombo 10, Colombo

# තනතුර - මුදල් අයකැමි (ගැහැණු)
========================

ගැහැණු පිරිමි අපොස සාමාන්යි පෙළ සමත් මුදල් අයකැමි(ගැහැණු) බදවා ගනු ලැබේ.

වේතනය රු.18000 කි.
පුහුණු වී මාස 3කින සෑහීමකට පත් වුවහොත් වේතනය රු.20000 දක්වා වැඩි වේ.
අයදුම්පත් හා සහතික සමග පැමිණෙන්න.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

නො.279
පංචිකාවත්ත පාර
කොළඹ 10


Salary:
Rs 18,000 per month (Negotiable)
Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0115219286

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | R.N.M.Advertising

Authorized ikman.lk agent in Makola


Share this ad