මුදල් අයකැමි

Posted by R P Associates (Pvt) Ltd10 Oct 9:33 amKottawa, Colombo

# රැකියා තනතුර : මුදල් අයකැමි

කොට්ටාව ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් සදහා පුහුණු මුදල් අයකැමිවරයෙක් /අයකැමිවරියක් අවශ්‍යයි.කොට්ටාව අවටින් විශේෂයි. ඔබගේ ජීව දත්ත ඇතුලත් අයදුම් පත්‍රයක් සමග අයදුම් කරන්න

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 7ක් ඇතුළත Email මගින් අයදුම් කරන්න. via ikman.lk


Salary:
Rs 1 per month (Negotiable)
Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0112848884

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads