මුදල් අයකැම් (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books MEMBER 7 Jan 11:31 amKadawatha, Gampaha

කඩවත නගරයේ පිහිටි සුපිරි වෙළද සැලකට මුදල් අයකැම් වරුන්/වරියන් බදවා ගනු ලැබේ (සේවා මුරය - පැය 8)

# තනතුර : මුදල් අයකැම් (කාන්තා/පිරිමි)
===============================

දිනක වැටුප දිවා අහාරය සමග රු 700

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Salary:
Rs 700 per day
Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 Application deadline is over
Last date to apply for this job is over!
Call SELLFAST | ISURUADS |KADAWATHA නියෝජිත to apply

0772955084

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

 Application deadline is over
Visit member's page
SellFast | Kadawatha | Isuru ads & Books

Authorized ikman.lk agent in Kadawatha


Share this ad