මුදල් අයකැම්

Posted by Sunhill Group of company MEMBER 2 Nov 10:58 amColombo 3, Colombo

# තනතුර : මුදල් අයකැම්
=================

• වසර දෙකක සේවා පළපුරුද්ද අත්‍යාවශ්‍යයි.
• ආහාරපාන හා පැමිණීමේ දීමනා සහිතයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ 2016/11/01 සිට (පෙ.ව 10.00 - ප.ව 3.00)

නො -26‚මෙරීන් ඩ්‍රයිව්, කොල්ලුපිටිය‚ කොළඹ-03 යන ස්ථානයට සහතිකපත් රැගෙන පැමිණෙන්න.


Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Company website:
www.sunhill.lk
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sunhill Group of company

Welcome to our way


Share this ad