මොරටුව - මෝදර කඩ කාමර කුලියට දීමට තිබේ

For rent by Clude13 Oct 3:37 pmMoratuwa, Colombo

Rs 12,000 /month

මොරටුව,එගොඩ උයන,මොදර පාරෙ, අලුත් පාලමට ආසන්නව, නව ගාලු පාරට මුහුනලා ජනාකීර්ණ ස්තානයෙ අලුත්නින් ඉදිකල කඩ කාමර දෙකක් කුලියට දිමට තිබේ. Pharmacy,ඇඳුම් මැසීම,සැලූන් ,සිල්ලර කඩ සදහා
ඉතා සුදුසුවෙ .


Property type:
Shop
Address:
Modera Road EgodaUyana, Moratuwa
Size:
100 sqft
Report this ad

Contact

  • 0773606231

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads