මෝටර් රථ කාර්මික ශිල්පීන්

Posted by Private Poster 7 Nov 1:20 pmColombo 6, Colombo

# තනතුර : මෝටර් රථ කාර්මික ශිල්පීන්
=================================

# සුදුසුකම්:

🔵 මනා කාර්මික කුසලතා,
🔵 ප්‍රසන්න පෞර්ෂත්වය ,

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

කිරුළපනට නුදුරු ISO සහතිකලත් අප ආයතනය ,
මාතර ගරාජ් (පෞත්ගලික) සමගම
287/5, හිලේවල් පර
කිරුලපන
කොලබ 05.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0720804450

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads