මෝටර් රථ කාර්මික

Posted by Ideal Group. MEMBER 9 Nov 10:27 amColombo 2, Colombo

# තනතුර : මෝටර් රථ කාර්මික
========

# සුදුසුකම් :

 අවම වශමෙන් අවුරුදු 02 ට නොඅඩු පූර්ණ මෝටර් කාර්මික පාඨමාලාවක් හදාරා තිබිය යුතුය.

 වයස අවුරුදු 35 ට අඩු විය යුතුය.

 අවම වශමෙන් ක්ෂේත්‍රයේ අවුරුදු 2 ක පළපුරුද්දක් තිබිය යුතුය.

 EFI පෙට්‍රල් වාහන අලුත්වැඩියා කිරීමට මනා අවබෝධයක් තිබිය යුතුය.

 ENGINE,GEAR BOX,BRAKE, SUSPENSION SYSTEM අලුත්වැඩියා කිරීම සම්බන්ධ මනා අවබෝධයක් තිබිය යුතුය.

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Company website:
idealmotors.lk/
Report this ad

Apply for this job

  • 0117618804

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Ideal Group.

A prestigious group in Automobile Sector


Share this ad

More ads from Ideal Group.