මොබයිල් ක්රේන් ඔපරේටර් - කටාර්

Posted by N P Manpower MEMBER29 Aug 12:05 pmColombo 4, Colombo

මොබයිල් ක්රේන් ඔපරේටර් - කටාර්

> තනතුර - මොබයිල් ක්රේන් ඔපරේටර්

> වැටුප - 3000 QR

> ආහාර, ප්‍රවාහන පහසුකම් හා නවාතැන් පහසුකම් නොමිලේ.

වැඩි විස්තර සඳහා අපව දැන්ම අමතන්න.

NP MANPOWER CONSULTANTS
#24/A Visaka Road,Colombo-04
Sri Lanka
S.L.B.F.E. No: 2617

Contact within 21 days.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Work Overseas
Job type:
Full time
Company website:
www.npmanpower.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0777553442

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
N P Manpower

A well reputed foreign employment agency!


Share this ad