මනෝවිද්‍යාත්මක ක්‍රම මගින්Spoken English

For sale by Online Skype Spoken English Course MEMBER 6 Oct 8:39 amHikkaduwa, Galle

Rs 2,200

මනෝවිද්‍යාත්මක ක්‍රම මගින් කෙටි කාලයකින්ම ඔබ English කතා කරවන Online Skype English පාඨමාලාව
Here I conduct practical Spoken English Courses via Skype for educated people who wish to have a good command of speaking English in the society, office and business life.
I use my own special syllabus and it is very easy to understand. From that I make you a good English Speaker within a shorter time period.
This will be the final Spoken English Course in your life. That means here after you don`t have to follow any other English classes. This will be the last one.
Areas what you can follow are given below;
01) Grammar in Practical way
02) Day to day English
03) English for your life
04) Everyday conversation
05) I speak English
First Lesson is FREE!
Thanking you
Nuwan De Alwis


Report this ad

Contact

  • 0712355218
  • 0913927290
  • 0912277686

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Online Skype Spoken English Course

Final Spoken English Course in your life.


Share this ad

More ads from Online Skype Spoken English Course