මල් සැකසුම් සහායක - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Kapruka.com (Pvt) Ltd MEMBER19 Oct 9:16 amColombo 5, Colombo

# රැකියා තනතුර : මල් සැකසුම් සහායක - ශ්‍රී ලංකා

# සුදුසුකම්

# අ.පො.ස. සා/පෙළ දක්වා උගත්
# වයස අවු. 30ට අඩු

ආකර්ෂණීය වැටුප් සහ දිරි දීමනා පිරිනැමේ.
කොළඹ අවට පදිංචිය විශේෂයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත සුදුසුකම් සපුරා ඇත්නම් ikman.lk හරහා වහා අයදුම් කරන්න.

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Design, Art / Photography
Job type:
Full time
Company website:
www.kapruka.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Kapruka.com (Pvt) Ltd

Across the Country-Around the World


Share this ad

More ads from Kapruka.com (Pvt) Ltd