මිරිස් කෙටිමේ මැෂින් /Chilly machine

For sale by kumara - Kesharaa Engineering Solution11 Oct 1:02 pmMawanella, Kegalle

Rs 800,000

Negotiable


මිරිස් කෙටිමේ මැෂින්/ Chilly grinding machine for sale,

මිරිස් තුනපහ කෙටීමේ යන්ත්‍ර, මිරිස් වල ඇති ස්වභාවික සැර , වර්ණය සහ සුවඳ ආරක්ෂා කර ගනිමින් කාර්යක්ෂම ලෙසත්, පිරිසිදුවත් මිරිස් කෙටීමේ හැකියාව ඇති මෙම යන්ත්‍රය. ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව එක් එක් ප්‍රමාණ වලින් ලබා දිය හැක, දැනට ඉතා සාර්ථකව නිෂ්පාදන කටයුතු කරනු ලබන මෙරට ප්‍රදාන පෙලේ කර්මාන්ත ගණනාවකට යන්ත්‍ර සුත්‍ර ලබා දෙමින් විශ්වාසය දිනා ඇති අප ආයතනය මගින් යන්ත්‍ර සුත්‍ර මෙන්ම

දැනට පවත්වාගෙන යනු ලබන ඔබගේ ව්‍යාපාරය , අලුතින්
ඇරඹීමට යනුලබන ව්‍යාපාරය නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය වැඩිදියුණු කර, ඇති සීමිත සම්පත්
ප්‍රමාණයෙන් උපරිම ලාබයක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය උපදෙස් උපදෙස් සහ නව තාක්ෂණික ක්‍රම හා
මගපෙන්වීම ලබා දිය හැක. ඉහත නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ වසර 12කට වැඩි පළපුරැද්ද සමගින්
අවශ්‍ය උපදෙස් සහ නව තාක්ෂණික ක්‍රම හා මගපෙන්වීම ලබා දීම සිදූ කරනු ලැබේ.

ස්වයං රැකියා වල නිරත සුලුපරිමානයේ කර්මාන්ත කරුවන්ට විශේෂ අවම මිලගණන් යටතේ
අදාළ යන්ත්‍ර ලබාගැනීමට හැක,

වැඩි විස්තර සදහා පහත දුරකථන අමතන්න

kumara,


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0773950629

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads