මීගමුවට ආසන්නව ඉඩමක් / Lot 23

For sale by Central Homes MEMBER 5 Sep 12:54 pmNegombo, Gampaha

Rs 243,000

කොච්චිකඩේ - දළුවකොටුව ලොයලා විදුහලට නුදුරින්
CRISTALLINE SQUARE හි ඔබගේ සිහින නිවහන ඉදි කරවා ගන්න!!!
අප ලවා ඔබේ සිහින නිවස ඉදිකරව ගත හැක. ඉඩම සහ නිවාස ලක්‍ෂ 28 සිට.
- සියලුම නාගරික පහසුකම් සහිතව.
- පිරිසිඳු ජලය.
- විදුලිය.
- පිරිසිදු ඔප්පු.
දේපල වෙළඳාමේ 23 වසරක විශ්වාසය දිනු
Central Homes වෙතින් නිවසක් මිලදී ගැනීමේදී..
* රු 50,000/=ක් ගෙවා වෙන්කරවා ගන්න
* ඉහත ගෙවීම් කල දින සිට දින 7ක් තුල වටිනාකමෙන් 30% ගෙවන්න
* ඉතිරිය බැංකු ණය මගින් ගෙවිය හැක.
* එකවර ගෙවීමේ දී විශේෂ වට්ටමක් ලබා දෙනු ඇත.
* අප සමාගමට ගෙවීම් කිරීමේදී ඉඩමේ සහ නිවසේ මුළු වටිනාකමින් 50%ක් ගෙවා ඉතිරිය ගිවිස ගත කාලයක් තුල ගෙවිය හැක.
පර්චසයක මිල 243,000/- සිට,
වැඩි විස්තර සඳහා දැන්ම අමතන්න...
23 years of trusted real estate and housing company service.
When you buy a House from Central Homes..
* Reserve the property paying just LKR 50,000/=
* After first payment you will pay 30% of the total value,
* Balance payments can be paid by a bank loan.
* Attractive discounts on full payments.
* If you pay to Central homes, upfront is 50% of the value of Land and House, the balance can be arranged for an agreed period of time as monthly installments
For more details please call us now.
Per perch price - 243,000/-

I do not want to be contacted by telemarketers.


Address:
කොච්චිකඩේ - දළුවකොටුව
Land type:
Commercial, Residential
Land size:
8.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0112233886
  • 0772894372
  • 0777587070

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Central Homes

Trusted Name In Housing And Real Estate


Share this ad