මහජන සබඳතා නිලධාරී

Posted by Hameedia Men's Fashion MEMBER 7 Sep 4:19 pmMoratuwa, Colombo

Recruitment Agent - මහජන සබඳතා නිලධාරී

ඔබට මහජන සම්බන්ධතා කුසලතාවයන් තිබේ නම් හා බිම් මට්ටමේ සබඳතා තිබේනම් මසකට රු. 50,000/= කට වැඩි අදායමක් ලබා ගැනීමට මෙන්ම ඔබට අවස්ථාවක්, වෙනත් රැකියාවක දැනට නියුතු අයටද අයඳුම් කළ හැක.

පානදුර ,වාද්දුව ,මොරටුව ,පිළියන්දල ප්‍රදේශ වලින් විශේෂයි.

දින 14 ක් ඇතුලත Ikman.lk වෙතින් විමසන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 50,000 per month (Negotiable)
Industry:
Marketing / Advertising
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777551058

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Hameedia Men's Fashion

Real men wear Real Clothes


Share this ad