මේසන් වැඩ

For sale by sunil peris28 Nov 12:54 pmBandaragama, Kalutara

Negotiable

Negotiable


ඕනෑම ගොඩනැගිලි කටයුත්තක් සඳහා...
* බ්ලොක් ගල් ඇල්ලීම .
* කපරාරු කිරීම.
* බේස් චලවල් කැපීම.
* ටයිල් ඇල්ලීම.
* කලු ගල් ඝණ අඩි ප්‍රමාණයට ඇල්ලිම.

මිල ගණන්....
*බේස් වළක් කපා කොන්ක්‍රීට් කිරීමට rs5000.
*9/9 කණු අඩි 1k .rs250
*කපරාරු අඩි 1.rs 35
*ලින්ටල් දික් අඩි 1. rs 100
*ටයිල් වර්ග අඩි 1ක් බදාම කපන්න rs. 65
*බ්ලොක් ගලක් ඇල්ලීම සඳහා. rs.35

ඇතුලුව ඕනෑම ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ කටයුත්තක් සඳහා අමතන්න...


Service type:
Construction
Report this ad

Contact

  • 0770556756

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads