මැෂිනිස්ට් - ලේත්මන්

Posted by Daya Group MEMBER26 Aug 3:10 pmMaharagama, Colombo

අබෑර්තු

දයා සමුහ ව්යාාපාර

ඉදිකිරීම් ඇගලුම් නිෂ්පාදනය ගුවන් ගමන් බැංකු ආදී විවිධ වූ ක්ෂේත්රවයන්ට අදාල කර්මාන්ත ඇති අප සමුහ ව්යාිපාරයේ පහත සඳහන් අබෑර්තු පිරවීම සඳහා ඉල්ලුම් පත් කැඳවනු ලැබේ

මැෂිනිස්ට් / ලේත්මන් ( සේදවත්ත වැඩ බිම )

සුදුසුකම් -
පිළිගත් කාර්මික විද්යාදලයක වසර 2ක මැෂිනිස්ට් / ලේත්මන් ශිල්පින් සඳහා පුර්ණ කාලීන පාඨමාලාවක් සාර්ථක ලෙස හදාරා තිබීම හෝ ජාතික ආධුනිකත්ව මණ්ඩලයේ වසර 3 1/2ක මැෂිනිස්ට් / ලේත්මන් සඳහා වූ පාඨමාලාවක් සාර්ථක ලෙස සම්පුර්ණ කර තිබීම

පළපුරුද්ද -

පිළිගත් ආයතනයක මැෂිනිස්ට් / ලේත්මන් යන ක්ෂේත්රයයන්ගේ වසර 2 -3ක පමණ වර්තිමය පළපුරුද්ද

මෙම තනතුරු සඳහා වයස අවුරුදූ 18-40 අතර පුද්ගලයින් විය යුතු අතර වැටුප් සකච්චා කර තීරණය කර ගත හැක

සියලු විස්තර ඇතුලත් අයදුම් පතක් මෙම දැන්වීම පල වී දින 7ක් ඇතුලත ඥති නොවන පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකුගේ නම් ද ඇතුලත්ව පහත ලිපිනයට හෝ ඊ මේල් ලිපිනයට යොමු කරන්න

අධ්යනක්ෂක - මානව සම්පත්,
දයා සමුහ ව්යාපාර
අංක 362,
කොළඹ පාර,
පැපිලියාන, බොරලැස්ගමුව.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Daya Group

Uplifting the rural Economy


Share this ad