මැණික්

Wanted by GemLearn10 Oct 11:35 amAvissawella, Colombo


මැණික් උවමනා කර තිබේ

සියලුම වර්ගයේ ජාති පජාති කැපූ නොකැපු මැණික් මිලට ගනු ලැබේ.


Report this ad

Contact

  • 0777048156

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads