මැල්සිරිපුරෙන් ඉඩමක්

For sale by Padhma Ranjanee 1 Sep 4:21 pmKurunegala, Kurunegala

Rs 3,000,000

Negotiable


ඉක්මනින් විකුණන ඉඩම

මැල්සිරිපුර නගරයේ ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය අසල ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා

*පිරිසිදු සිනක්කර ඔප්පු සහිතයි

නිවසක් සැදීමට හෝ ව්‍යපාරයක් සදහා සුදුසුය

I do not want to be contacted by telemarketers.


Land type:
Residential
Land size:
68.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0710483216

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad