මැකෑනික්වරුන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Sell Fast | Mirigama | Hari Adz MEMBER22 Sep 11:46 amGampaha, Gampaha

අප අායතනයට පහත රැකියා සදහා ෙස්වකයින් අවශ්‍යයි

# තනතුර - Motor Mechanic l මැකෑනික්වරුන්
==================================

With 5 year experience

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

වැඩි විස්තර සදහා දින 14 ක් ඇතුලත කතා කරන්න.

Karunaratna Motors
Kirindiwela,
Gampaha.


Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0778710500

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Mirigama | Hari Adz

Authorized ikman.lk agent in Mirigama


Share this ad