මැහුම් ශිල්පින් - තිර රෙදි

Posted by Keshal Lakshika VERIFIED26 Sep 1:34 pmGalle, Galle

# රැකියා තනතුර : මැහුම් ශිල්පින් - තිර රෙදි

# සුදුසුකම් :

Rainbow Interiors ආයතනය සඳහා පුහුණු / නුපුහුණු සේවක ඇබෑර්තු
ඉක්මන් බඳවාගැනීම්
ඉහල වැටුප් සහ දිරි දීමනා

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.rainbowinteriors.weebly.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0725171053

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad