මැදගම ඉඩමත් සමග වෙළඳ ව්‍යාපාරයක්

For sale by Sell Fast | Galle City Stores MEMBER14 Sep 1:20 pmKaduruwela, Polonnaruwa

Rs 2,000,000

පර්චස් 7ක ඉඩමක් නිවස හා කඩකාමරයද විකිණීමට. ජලය, විදුලි පහසුකම් සහිතයි.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Property type:
Shop
Address:
කදුරුවෙල අරලගංවිල ප්‍රධාන මාර්ගයේ, පාසල ඉදිරිපිට ,5 කණුව, මැදගම
Size:
600 sqft
Report this ad

Contact

  • 0711851955
  • 0275788743

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | Galle City Stores

Bets Advertising Partner in Kaduruwela


Share this ad