මාවනැල්ල නගරයේ නිවසක් බද්දට

For rent by Ananda 8 Nov 5:22 pmMawanella, Kegalle

Rs 15,000 /month

මාවනැල්ල නගරයට 100m ක් නුදුරෙන් නල ජලය, විදුලිය හා වාහන නැවැත්විමේ පහසුකම් සහිත අoග සම්පූර්ණ නිවස බදු දීමට ඇත. මාසික කුළිය රු.15 000 යි.


Beds:
2
Baths:
1
House size:
10,000.0 sqft
Land size:
8.0 perches
Report this ad

Contact

  • 0718078467

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad