මාස 3 න් ජපන් යන්න එන්න

For sale by Dream World Japan Lanka MEMBER11 Nov 7:32 pmGampaha, Gampaha

Rs 17,500

ජපානයේ උසස් අධ්‍යාපණය ලබමින් අර්ධ කාලීන රැකියාවක රැකියාවක නිරත වීමට ඔබ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින ඹබට...........

අපගේ නව අධ්‍යාණ කාල වකවානුව වන්නේ

2017 April & July intakes.

ඒ සඳහා ඇතුලත් වීමට බලාපොරොත්තු වන සිසුන් හට අදම අප අමතා අයදුමි පත භාරදිය හැක.

අප ආයතනය නියෝජනය කරන පාසැල් පහත සදහන් නගර වල පිහිටා ඇත.
*Tokyo,*Chiba,
*Shizuoka.*Nagoya,
*Gifu,*Osaka,
*Fukuoka,
*Kobe,*Okinawa.

අයදුමි කරන අතර තුරදී අපගේ ජපන් භෂා පුහුණු පාඨමාලාවකට සහභාගි වී ඔබගේ ජපන් දැනුම වර්ධනය කර ගත හැක.

සුදුසුකමි:
+ වයස 19- 30 අතර වීම
+ වසර 13 ක පාසැල් අධ්‍යාපණය ( උ: පෙළ දක්වා)
+ ජපන් භාෂා පුහුණුව පැය 150 සමිපුර්ණ කර තිබීම.
+ NAT N5, JLPT N-5 සමත් සිසුන් සඳහා 6 මසක පාසැල් ගාස්තු ගෙවා ඇතුලත් විය හැක.
🔴🇯🇵සැ:යු: මෙම පහසුකම ඔබට ලබා ගත හැකි වනුයේ වසර 15 ක් පුරා මෙම ක්‍ෂේතයේ රැදී සිටි අප වෙතින් පමණි.

ඔබගේ සියලු ගැටලු සඳහා අපගේ ජපානයේ ඇති කාර්යාලය තුලින් විසදුමි ලබා ගත හැක.
අදම අප අමතා ඔබගේ ස්ඨානය වෙන්කර ගන්න.


Report this ad

Contact

  • 0334545038

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


Share this ad

More ads from Dream World Japan Lanka