මාළුන් රැසක් විකිණීමට

For sale by Dulanja Supun 7 Oct 11:38 pmAthurugiriya, Colombo

Rs 12,000

මාළුන් රැසක් විකිණීමට තිබේ .
-සුදු කැට් ෆිෂ් 2 (අඟල් 10)
-කළු කැට් ෆිෂ් 3 (අඟල් 10)
-විවිධ වර්ණ කාප් ෆිෂ් 10 (අඟල් 6,7,8,9) යෛා්ධ ගුරාමි 1


Type of animal:
Fish
Report this ad

Contact

  • 0766629297

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads