ලූල්කඳුර ආසන්නයේ ඉඩමක් අවශ්යdයි

Wanted by Duminda15 Oct 12:00 pmKandy, Kandy


ලූල්කඳුර ආසන්නයේ ඉඩමක් අවශ්යdයි

දෙල්තොට හේවාහැට මාරගයේ දෙල්තොට හා හන්දවලපිටිය අතර ලූල්කඳුර ආසන්නයේ අක්කර බාගයත් අක්කරයත් අතර ඉඩමක් සාදාරණ මිලට අවශ්ය් කර තිබේ.
විදුලිය හා ජලය ලබාගැනීමේ පහසුකම් තිබිය යුතුය. පාරෙන් උඩ ජනාකීර්ණ නොවන නිදහස් පරිසරයක ,තරමක් ගස් ඇති ඉඩමක් නම් වඩා හොඳය.

Land is needed for reasonable price in deltota – hewaheta road between delthota and handawalapitiya. Near Loolcandura is ideal. Half to one acre size Land located above the road, in a less crowded area with some trees is preferable. Should have the facility to obtain electricity and water.


Report this ad

Contact

  • 0711878048

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad