ලුනුමිදෙල්ල සිවිලිම් ලැලි

For sale by poorna 8 Oct 9:17 pmKolonnawa, Colombo

Rs 20,000

Negotiable


ලුනුමිදෙල්ල සිවිලිම් ලැලි දික් අඩි 200 මහොගනී පාට කර අත


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0772619381

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads