ලුණු ...............

For sale by Dhanushka19 Oct 3:58 pmPuttalam, Puttalam

Rs 1,750

• සෝදා පිරිසිදු කර, අයඩිනීකරණය කරන ලද කැට ලුණු - 1750.00

RO වතුර පිරිසිදු කිරීම

ශාන්ත ආනා ලුණු කර්මාන්ත ආයතනය
දළුව, මාම්පුරිය, පුත්තලම


Report this ad

Contact

  • 0783587612
  • 0715939515
  • 0777311855

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad