ලොරි රථ අවශ්යයි

Wanted by Speed Brands (Pvt) Ltd VERIFIED26 Nov 2:03 pmColombo 5, Colombo


ටොන් 1.5 - 2 බර ලොරි වතුර බොතල් කොම්පෑනියකට බොතල් පදනම මත බෙදා හෑරිමට විමසිම්


Report this ad

Contact

  • 0772808250

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad