ලොරි හයර් සේවා

For sale by Truck & Movers MEMBER15 Oct 11:23 amTalawatugoda, Colombo


ලොරි හයර් සේවා , මුවින් සේවා, ලී බඩු ප්‍රවාහන සේවා
කොළඹ සහ දිවයිනේ සෑම නගරයකම
LORRY FOR HIRE WITH MOVERS


Service type:
Car / Transport
Report this ad

Contact

  • 0712345730
  • 0702345670
  • 0702345666

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Truck & Movers

Lorry hiring servises


Share this ad

More ads from Truck & Movers