ලොරි හයර් සදහා lorry for hire MOVERS

For sale by Suriya Movers & Cabs (Pvt) Ltd MEMBER 7 Oct 12:16 pmBattaramulla, Colombo


LORRY FOR HIRE & MOVING (24 Hours Service පැය විසිහතර පුර සේවය දිග ලොරි පොඩි ලොරි බට්ට ලොරි නිවාස මාරුවට විශේස පැකේජ් දුර ගමන් සදහා කිලෝමීටර් ගානට


Service type:
Car / Transport
Report this ad

Contact

  • 0112539426
  • 0770737575

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Suriya Movers & Cabs (Pvt) Ltd

Small - Medium - Big Lorries For Hire


Share this ad

More ads from Suriya Movers & Cabs (Pvt) Ltd